نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1399/12/30 1400/01/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1399/11/30 1399/12/09
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1399/10/30 1399/11/08
صورت های مالی 9 ماهه برای دوره مالی منتهی به 30-09-1399-حسابرسی نشده 1399/10/14
گزارش عملکرد 9 ماهه صندوق برای دوره منتهی به 30-9-1399 1399/10/14
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1399/09/30 1399/10/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1399/08/30 1399/09/10
صورت های مالی6 ماهه برای دوره مالی منتهی به 31-06-1399-حسابرسی شده 1399/08/12
گزارش عملکرد 6 ماهه صندوق برای دوره منتهی به 31-06-1399 1399/08/12
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1399/07/30 1399/08/07
صورت مالی 6 ماهه منتهی به 31-06-1399- حسابرسی نشده 1399/07/23
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31-06-1399- حسابرسی نشده 1399/07/23
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1399/06/31 1399/07/09
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1399/05/31 1399/06/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1399/04/31 1399/05/09
گزارش عملکرد 3 ماهه صندوق برای دوره منتهی به 31-03-1399 1399/04/28
صورت مالی 3 ماهه برای دوره مالی منتهی به 31-03-1399 1399/04/28
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1399/03/31 1399/04/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1399/02/31 1399/03/10
گزارش عملکرد منتهی به 29-12-1398- حسابرسی شده 1399/02/20
صورت های مالی سالیانه منتهی به 29-12-1398- حسابرسی شده 1399/02/20
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1399/01/31 1399/02/10
صورت های مالی سالیانه منتهی به 29-12-1398- حسابرسی نشده 1399/01/31
گزارش عملکرد سالیانه منتهی به 29-12-1398- حسابرسی نشده 1399/01/31
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1398/12/29 1399/01/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1398/11/30 1398/12/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1398/10/30 1398/11/10
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30-09-1398- حسابرسی نشده 1398/10/23
صورت مالی 9 ماهه منتهی به 30-09-1398- حسابرسی نشده 1398/10/23
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1398/09/30 1398/10/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1398/08/30 1398/09/10
صورت مالی 6 ماهه منتهی به 31-06-1398- حسابرسی شده 1398/08/13
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31-06-1398- حسابرسی شده 1398/08/13
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1398/07/30 1398/08/08
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31-06-1398- حسابرسی نشده 1398/07/23
صورت مالی 6 ماهه منتهی به 31-06-1398- حسابرسی نشده 1398/07/23
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1398/06/31 1398/07/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1398/05/31 1398/06/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1398/04/31 1398/05/09
صورت مالی 3 ماهه منتهی به 31-03-1398- حسابرسی نشده 1398/04/23
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31-03-1398- حسابرسی نشده 1398/04/23
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1398/03/31 1398/04/09
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1398/02/31 1398/03/08
گزارش عملکرد سالیانه منتهی به 29-12-1397- حسابرسی شده 1398/02/25
صورتهاي مالي سالانه براي سال مالي منتهي به 29اسفندماه 1397-حسابرسي شده 1398/02/25
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1398/01/31 1398/02/10
گزارش عملكرد سالانه براي دوره مالي منتهي به 29اسفندماه 1397-حسابرسی نشده 1398/02/07
صورتهاي مالي سالانه براي دوره مالي منتهي به 29اسفندماه 1397-حسابرسي نشده 1398/02/07
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/12/29 1398/01/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/11/30 1397/12/08
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/10/30 1397/11/10
گزارش عملکرد 9 ماهه برای دوره مالی منتهی به 30 آذرماه 1397 1397/10/24
صورت مالی 9ماهه برای دوره مالی منتهی به آذر ماه 1397-حسابرسی نشده 1397/10/24
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/09/30 1397/10/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/08/30 1397/09/10
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31-06-1397- حسابرسی شده 1397/09/05
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31-06-1397- حسابرسی شده 1397/09/05
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/07/30 1397/08/09
صورت مالی 6 ماهه برای دوره مالی منتهی به شهریور 1397-حسابرسی نشده 1397/07/28
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق اندوخته پایدار سپهر منتهی به 31-06-97 حسابرسی نشده 1397/07/28
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/06/31 1397/07/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای ماه منتهی به 1397/05/31 1397/06/07
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/04/31 1397/05/10
گزارش عملکرد 3 ماهه برای دوره مالی منتهی به 31 خرداد ماه 1397 1397/04/30
صورت مالی 3ماهه برای دوره مالی منتهی به خرداد ماه 1397-حسابرسی نشده 1397/04/30
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/03/31 1397/04/09
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397/02/31 1397/03/09
گزارش عملکرد سالانه صندوق اندوخته پایدار سپهر منتهی به 1396/12/29 - حسابرسی شده 1397/02/25
صورتهای مالی سالانه صندوق اندوخته پایدار سپهر منتهی به 1396/12/29 - حسابرسی شده 1397/02/25
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق اندوخته پایدار منتهی به 1397/01/31 1397/02/05
صورتهاي سال مالي سالانه براي دوره مالي منتهي به 29اسفندماه 1396(حسابرسي نشده) 1397/02/05
گزارش عملكرد سالانه براي دوره مالي منتهي به 29اسفندماه 1396 1397/02/05
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق اندوخته پایدار منتهی به 1396/12/29 1397/01/19
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1396/11/30 1396/12/09
گزارش افشای پرتفوی ماهیانه دی ماه صندوق اندوخته پایدار سپهر 1396/11/10
صورتهای مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 1396/09/30 1396/10/27
گزارش عملکرد برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 1396/09/30 1396/10/27
افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر 1396/10/10
صورتهای مالی شش ماهه صندوق اندوخته پایدار سپهر منتهی به 1396/06/31 - حسابرسی شده 1396/09/01
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق اندوخته پایدار سپهر منتهی به 1396/06/31 - حسابرسی شده 1396/09/01
صورتهای مالی شش ماهه صندوق اندوخته پایدار سپهر منتهی به 31-06-1396 (حسابرسی نشده) 1396/07/30
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق اندوخته پایدار سپهر منتهی به 31-06-1396 1396/07/30
صورت مالی 3ماهه برای دوره مالی منتهی به خرداد ماه 1396 1396/05/18
گزارش عملکرد 3 ماهه برای دوره مالی منتهی به 31 خرداد ماه 1396 1396/05/18
گزارش عملکرد صندوق اندوخته پایدار سپهر دوره مالی منتهی به 30 اسفند 95 - حسابرسی شده 1396/04/31
صورتهای مالی صندوق اندوخته پایدار سپهر دوره مالی منتهی به 30 اسفند 95 - حسابرسی شده 1396/04/31
صورتهاي سال مالي سالانه براي دوره مالي منتهي به 30 اسفندماه 1395(حسابرسي نشده) 1396/02/04
گزارش عملكرد سالانه براي دوره مالي منتهي به 30 اسفندماه 1395 1396/02/04
گزارش عملكرد 9 ماهه براي دوره مالي منتهي به 30 آذر ماه 1395 1395/10/28
صورتهاي مالي9ماهه براي دوره مالي منتهي به30آذرماه 1395 1395/10/28
گزارش عملكرد 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1395(حسابرسی شده) 1395/08/22
صورتهاي مالي6ماهه براي دوره مالي منتهي به31شهریورماه1395(حسابرسي شده) 1395/08/22
صورتهاي سال مالي6ماهه براي دوره مالي منتهي به31شهریورماه1395(حسابرسي نشده) 1395/08/01
گزارش عملکرد دوره 6 ماهه منتهی به 31-06-1395 1395/08/01
گزارش عملكرد 3 ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 خرداد ماه 1395 1395/04/30
صورتهاي مالي 3 ماهه براي دوره مالي منتهي به خردادماه 1395 1395/04/30
صورتهاي سال مالي سالانه براي دوره مالي منتهي به 29 اسفندماه 1394(حسابرسي شده) 1395/02/22
گزارش عملكرد سالانه براي دوره مالي منتهي به 29 اسفندماه 1394 1395/02/22
گزارش عملكرد سالانه براي دوره مالي منتهي به 29 اسفندماه 1394 (حسابرسی نشده) 1395/01/30
صورتهاي سال مالي سالانه براي دوره مالي منتهي به 29 اسفندماه 1394(حسابرسي نشده) 1395/01/30
صورتهاي مالي9 ماهه براي دوره مالي منتهي به30آذرماه 1394 1394/10/28
گزارش عملكرد 9 ماهه براي دوره مالي منتهي به 30 آذر ماه 1394 1394/10/28
گزارش عملكرد 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1394 (حسابرسی شده) 1394/08/24
صورتهاي سال مالي6ماهه براي دوره مالي منتهي به31شهریورماه1394(حسابرسي شده) 1394/08/24
گزارش عملکرد دوره 6 ماهه منتهی به 31-06-1394 1394/07/27
صورتهای مالی صندوق سپهر آگاه دوره 6 ماهه منتهی به 31-06-1394 (حسابرسی نشده) 1394/07/27
صورتهاي مالي 3ماه براي دوره مالي منتهي به 31 خرداد ماه1394 1394/04/31
گزارش عملكرد سال مالی براي دوره مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1393 (حسابرسی شده) 1394/04/10
صورتهاي سال مالي براي دوره مالي منتهي به29اسفندماه1393(حسابرسي شده) 1394/04/10
گزارش عملكرد سال مالی براي دوره مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1393 (حسابرسی نشده) 1394/02/01
صورتهاي سال مالي براي دوره مالي منتهي به29اسفندماه1393(حسابرسي نشده) 1394/02/01
گزارش عملكرد 9 ماهه براي دوره مالي منتهي به 30 آذر ماه 1393 1393/10/28
صورتهاي مالي9ماهه براي دوره مالي منتهي به30آذرماه1393 1393/10/28
صورتهاي سال مالي6ماهه براي دوره مالي منتهي به31شهریورماه1393(حسابرسي شده) 1393/08/06
گزارش عملكرد 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1393 (حسابرسی شده) 1393/08/06
گزارش عملكرد 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1393 (حسابرسی نشده) 1393/07/19
صورتهاي سال مالي6ماهه براي دوره مالي منتهي به31شهریورماه1393(حسابرسي نشده) 1393/07/19
گزارش عملكرد 3 ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 خرداد ماه 1393 1393/04/25
صورتهاي مالي 3ماه براي دوره مالي منتهي به 31 خرداد ماه1393 1393/04/25
صورتهاي سال مالي(10ماه و24روز)براي دوره مالي منتهي به29اسفندماه1392(حسابرسي شده 1393/02/27
گزارش عملكرد10 ماه و 24 روزه براي دوره مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1392 1393/01/30
صورتهاي سال مالي(10ماه و24روز)براي دوره مالي منتهي به29اسفندماه1392(حسابرسي نشده 1393/01/25
صورتهاي مالي 7 ماه و 24 روزه براي دوره مالي منتهي به 30 آذر ماه 1392 1392/10/28
گزارش عملكرد 7 ماه و 24 روزه براي دوره مالي منتهي به30 آذر ماه 1392 1392/10/28
صورتهاي مالي 4ماه و24روزه براي دوره مالي منتهي به31شهریورماه1392 (حسابرسی شده) 1392/09/04
گزارش عملكرد 4 ماه و 24 روزه براي دوره مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1392 1392/08/29
صورتهاي مالي 4 ماه و 24 روزه براي دوره مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1392 1392/08/01
گزارش عملكرد 1ماه و 24 روزه براي دوره مالي منتهي به 31 خرداد ماه 1392 1392/07/16
صورتهاي مالي 1ماه و 24 روزه براي دوره مالي منتهي به 31 خرداد ماه 1392 1392/05/05