نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تایید سازمان بابت صورتجلسه مجمع مورخ 1399/12/25 (تغییر هزینه های نرم افزار صندوق) 1400/01/18
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/12/25 (تغییر هزینه های نرم افزار صندوق) 1400/01/18
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 25-12-1399 1399/12/25
صورت جلسه مجمع صندوق مورخ 25-09-1399 (تغییر در نحوه پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران، موضوع بند 3-1 امید نامه) 1399/10/21
تأیید سازمان درخصوص مجمع صندوق مورخ 25-09-1399 (تغییر در نحوه پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران، موضوع بند 3-1 امید نامه) 1399/10/21
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 25-09-1399 1399/09/25
تأیید سازمان درخصوص مجمع صندوق مورخ 21-08-1399 (کاهش نرخ بازدهی پیش‏ بینی شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار) 1399/08/25
صورت جلسه مجمع صندوق مورخ 21-08-1399 (کاهش نرخ بازدهی پیش‏ بینی شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار) 1399/08/25
تأیید سازمان درخصوص مجمع صندوق مورخ 10-08-1399 ( افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق ) 1399/08/24
صورت جلسه مجمع صندوق مورخ 10-08-1399 ( افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق ) 1399/08/24
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 21-08-1399 1399/08/21
صورت جلسه مجمع صندوق مورخ 06-08-1399 (افزایش حداکثر واحدهای سرمایه گذاری مجاز تحت تملک هر سرمایه گذار) 1399/08/21
تأیید سازمان درخصوص مجمع صندوق مورخ 06-08-1399 ( افزایش حداکثر واحد های سرمایه گذاری مجاز تحت تملک هر سرمایه گذار) 1399/08/21
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 10-08-1399 1399/08/10
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 06-08-1399 1399/08/06
تأیید سازمان درخصوص مجمع صندوق مورخ 02-06-1399 ( تغییر کارمزد مدیر، اصلاح حدنصاب ترکیب دارائی ها، ابلاغیه شماره 12020168 و افزایش مدت زمان ماندگاری سرمایه گذاران) 1399/07/14
صورت جلسه مجمع صندوق مورخ 02-06-1399 ( تغییر کارمزد مدیر، اصلاح حدنصاب ترکیب دارائی ها، ابلاغیه شماره 12020168 و افزایش مدت زمان ماندگاری سرمایه گذاران) 1399/07/14
تایید سازمان در خصوص مجمع 23-06-1399 (ابلاغیه شماره 1202072) 1399/06/24
صورت جلسه مجمع اصلاح ترکیب دارایی های صندوق 1399/06/24
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 23-06-1399 1399/06/23
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 02-06-1399 1399/06/02
صورت جلسه مجمع اصلاح ترکیب دارایی ها 1399/05/28
تایید سازمان در خصوص اصلاح ترکیب دارایی ها 1399/05/28
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 04-04-1399 افزایش سقف و تغییر هزینه 1399/04/16
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 04-04-1399 ساعت 13- افزایش سقف و تغییر هزینه 1399/04/16
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 04-04-1399 1399/04/04
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 20-03-1399 ساعت 30-14 (تغییر حق الزحمه حسابرس) 1399/04/02
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 30-02-1399 ساعت 30-14 ( تغییر حق الزحمه حسابرس) 1399/04/02
تایید سازمان جهت مجمع مورخ 30-02-1399 ساعت 14 (تصویب صورتهای مالی) 1399/04/02
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 30-02-1399 ساعت 14 (تصویب صورت های مالی) 1399/04/02
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 12-03-1399 (تعیین سقف توزیع سود) 1399/03/24
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 12-03-1399 ساعت 30-12 (تعیین سقف توزیع سود) 1399/03/24
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 12-03-1399 1399/03/12
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر مورخ 30-02-99 1399/02/30
آگهی ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1398/12/10 ( تغیر مدیر ثبت) 1399/02/02
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 10-12-1398 ساعت 14 ( تغییر ساعت ثبت درخواست صدور و ابطال، بخشنامه 12010065) 1399/01/27
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 1399/01/10 (افزایش سقف صندوق) 1399/01/23
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/01/10 ( افزایش سقف صندوق) 1399/01/23
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/12/10 ساعت 15 1399/01/11
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1398/12/10 ساعت 15 (تغییر مدیر ثبت صندوق) 1399/01/11
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 10-01-1399 1399/01/10
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 10-12-1398 ساعت 14:30(بخشنامه 12010065 و تغییر مقطع زمانی پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران) 1398/12/22
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 10-12-1398 ساعت 15 (تغییر مدیر ثبت صندوق) 1398/12/11
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 10-12-1398 ساعت 14:30(بخشنامه 12010065 و تغییر مقطع زمانی پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران) 1398/12/11
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 10-12-1398 ساعت 14 (بخشنامه 12010065 و تغییر ساعت ثبت درخواست صدور و ابطال) 1398/12/11
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 10-12-1398 1398/12/10
چاپ مصوبه مجمع مورخ 1398/09/17 1398/10/21
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 17-09-98 ( ساعت 14) 1398/10/18
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/09/17 (افزایش سقف صندوق) 1398/09/20
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 17-09-1398 1398/09/17
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 14-05-98 ( ساعت 14) 1398/06/12
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/05/14ساعت 14 1398/05/15
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 14-05-1398 1398/05/14
چاپ مصوبه مجمع مورخ 1398/04/15 ( افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق) 1398/04/29
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 15-04-98 ( ساعت 14) 1398/04/26
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/04/15 ساعت 14 1398/04/15
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 15-04-1398 1398/04/15
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 05-03-1398 (ساعت 13:30) 1398/03/26
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 05-03-98 ( ساعت 13) 1398/03/20
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/03/05ساعت 13.30 1398/03/11
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/03/05ساعت 13 1398/03/11
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 05-03-1398 1398/03/05
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 28-01-1398 (ساعت14) 1398/02/03
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/01/28 ساعت 14 1398/01/28
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 28-01-1398 1398/01/28
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 07-01-98 ( ساعت 10) 1398/01/28
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 07-01-98 ( ساعت 10:30) 1398/01/26
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1398/01/07 ساعت 10:30 1398/01/07
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/01/07 ساعت 10 1398/01/07
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 07-01-1398 1398/01/07
چاپ مصوبات مجمع مورخ 1397/12/11 1397/12/18
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 11-12-97 ( ساعت 14) 1397/12/18
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/12/11 ساعت 14 1397/12/11
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 11-12-1397 1397/12/11
چاپ مصوبات مجمع مورخ 1397/10/25 1397/12/04
تاییدیه سازمان در خصوص افزایش نرخ بازده پیش بینی شده صندوق 1397/11/16
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/10/25 ساعت 14 1397/10/25
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 25-10-1397 1397/10/25
تاییدیه سازمان صورتجلسه مجمع مورخ 1397/08/14 ساعت 14:30 در خصوص تغییر نوع صندوق 1397/09/18
تاییدیه سازمان صورتجلسه مورخ 1397/08/14 ساعت 14 1397/09/11
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/08/14 ساعت 15 1397/08/23
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/08/14 ساعت 14:30 1397/08/23
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/08/14 ساعت 14 1397/08/23
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 14-08-1397 1397/08/14
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 27-04-97 ساعت 16توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1397/06/06
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 27-04-97 ساعت 15:30توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1397/06/06
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 27-04-97 ساعت 15 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1397/06/06
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/04/27 ساعت 15 1397/05/14
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/04/27 ساعت 15:30 1397/05/14
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/04/27 ساعت 16 1397/05/14
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 27-04-1397 1397/04/27
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 04-11-96 ساعت 14 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1397/04/13
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 04-11-96 ساعت 14:30 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1397/04/13
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/02/10 ساعت 14 1397/03/23
لیست حاضرین در مجمع صندوق اندوخته پایدار سپهر مورخ 1397/02/10 1397/02/11
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1396/11/04 1396/11/10
صورتجلسه مجمع مورخ 04-11-1396 ساعت 14 1396/11/10
صورتجلسه مجمع مورخ 04-11-1396 ساعت 14.30 1396/11/10
تاییدیه صورتجلسه مجمع صندوق اندوخته پایدار سپهر مورخ 1396/07/16 ساعت 14:30 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1396/08/29
تاییدیه صورتجلسه مجمع صندوق اندوخته پایدار سپهر مورخ 1396/07/16 ساعت 14 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1396/08/16
تعیین صورتجلسه مورخ 1396/05/18 ساعت 14:00 1396/07/22
تعیین صورتجلسه مورخ 1396/05/18 ساعت 14:30 1396/07/22
تعیین صورتجلسه مورخ 1396/05/18 ساعت 15:00 توسط سازمان بورس اوراق بهادار 1396/07/22
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1396/07/16 1396/07/16
صورتجلسه مجمع تغییر محل اقامت صندوق مورخ 1396/07/16 1396/07/16
صورتجلسه مجمع تغییر کارمزد متولی مورخ 1396/07/16 1396/07/16
صورت جلسه مورخ 96/05/18 1396/06/25
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر مورخ 18-05-1396 1396/05/18
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر مورخ18-05-1396 راس ساعت14.30 1396/05/18
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر مورخ18-05-1396 راس ساعت15 1396/05/18
تأیید صورتجلسه مورخ 1395/10/04توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1395/10/15
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر مورخ 04-10-1395 1395/10/04
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدارسپهر مورخ 1395-10- 04 راس ساعت 14 1395/10/04
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدارسپهر مورخ 1395-08- 18 راس ساعت 14 1395/08/18
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر مورخ 18-08-1395 1395/08/18
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آگاه مورخ 1395-03- 04 راس ساعت 15 1395/07/11
تأیید صورتجلسه مورخ 1395/04/12 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1395/04/30
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آگاه مورخ 12-04-1395 راس ساعت 15 1395/04/22
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آگاه مورخ 04-03-1395 1395/03/04
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آگاه مورخ 1395-01-24راس ساعت 10 1395/01/25
تأیید صورتجلسه مورخ 1394/11/28 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1394/12/10
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آگاه مورخ 1394-11-28 راس ساعت 10 1394/12/08
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آگاه مورخ 1394-11-05راس ساعت 10 1394/11/05
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آگاه مورخ 1394-08-18 راس ساعت 11 1394/08/30
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آگاه مورخ 1394-08-18 راس ساعت 10:30 1394/08/30
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آگاه مورخ 1394-08-18 راس ساعت 10 1394/08/30
تأیید صورتجلسه مورخ 1394/06/29 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار 1394/07/21
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهر آگاه مورخ 29-06-94 راس ساعت 14 1394/07/11
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهر آگاه مورخ 23-04-94 راس ساعت 15:00 1394/06/28
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهر آگاه مورخ 23-04-94 راس ساعت 14:00 1394/06/28
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهرآگاه مورخ 18-11-93 راس ساعت 16:00 1393/11/27
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهرآگاه مورخ 17-03-93 راس ساعت 14:00 1393/04/01
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهرآگاه مورخ 05-03-93 راس ساعت 14:00 1393/03/18
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهرآگاه مورخ 07-02-93 راس ساعت 15:00 1393/02/17
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهرآگاه مورخ 20-01-93 راس ساعت 14:00 1393/02/06
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهرآگاه مورخ 10-12-92 راس ساعت 15:00 1392/12/19