نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر، دارن دگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت می گردد تا درجلسه مجمع صندوق که در روز چهارشنبه مورخ 1397/04/27 رأس ساعت ١5 در محل شرکت تأمین سرمایه سپهر به ادرس بلوار نلسون ماندلا، نبش ارش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه سوم تشکیل می شود حضور بهم رسانند

دستور جلسه به شرح ذيل مي باشد
١) تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به 1396/12/29

افزایش ساعت ثبت درخواست ابطال واحدهای سرمایه­گذاری صندوق،2)

سایر موارد (3  


 مدیرصندوق 
شرکت تأمین سرمایه سپهر