نصب همراه صندوق fundMobileApp

تکمیل ظرفیت واحدهای سرمایه گذاری صندوق اندوخته پایدار سپهر

نظر به استقبال سرمایه‌گذاران محترم از صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته پایدار سپهر و اتمام واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور و تکمیل ظرفیت صندوق از روز یکشنبه 11 آذرماه ۱۳۹۷ امکان جذب منابع سرمایه‌گذاران محترم و صدور واحدهای جدید میسر نمی‌باشد. به محض اخذ مجوزهای لازم جهت افزایش سقف صندوق و فراهم آمدن امکان صدور واحدهای سرمایه‌گذاری جدید، مراتب اطلاع‌رسانی خواهد شد.