نصب همراه صندوق fundMobileApp

مشارکت صندوق در تعهد پذیره نویسی اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام دولت

به اطلاع می رساند صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر در تاریخ 1398/07/06 به صورت سندیکایی در تعهد پذیره نویسی اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام دولت به شرح فایل پیوست شرکت نموده است.

شرکت تأمین سرمایه سپهر

        مدیر صندوق


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل