نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع صندوق مورخ 17-09-1398

مجمع صندوق سرمایه­ گذاری اندوخته پایدار سپهر ثبت شده به شماره 31511 و شناسه ملی 10320866327 نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران و شماره ثبتی 11145 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحد‌های سرمایه­ گذاری ممتاز و نماینده متولی رأس ساعت 14روز یکشنبه مورخ 1398/09/17 درمحل اقامت صندوق، واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، پلاک 113، طبقه سوم، کدپستی 1917743157 تشکیل گردید.

مصوبه مجمع :

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از 70 میلیون واحد به 75 میلیون واحد موافقت نمودند.