نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به محمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آگاه

بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری سپهرآگاه و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دعوت می گردد تا درجلسه مجمع صندوق که در روز سه شنبه مورخ  ١٣٩٥/٠١/٢٤ ساعت ١٠ در محل شرکت تأمین سرمایه سپهر به ادرس بلوار نلسون ماندلا(آفریقا) نبش ارش غربی ساختمان سپهر آفریقا، طبقه سوم تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع یاد شده تصمیم‌گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق می باشد.

شرکت تأمین سرمایه سپهر مدیرصندوق