نصب همراه صندوق fundMobileApp

پذيره نويسي صندوق سرمايه گذاري سپهر آگاه

احتراماً؛
مجوز پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری سپهرآگاه در اندازه بزرگ و با درآمد ثابت و با پیش بینی سود ٢٠ درصد از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده و تاریخ پذیره نویسی از روز دوشنبه مورخ ٠٧/١٢/١٣٩١ تا پایان روز پنجشنبه مورخ ١٧/١٢/١٣٩١ میباشد.
مشخصات حسابهای بانکی صندوق:
بانک شماره حساب شماره شبا
پاسارگاد ١-١١٠٥٢٠٦٦-١١٠-٢٠١ ١٠٠٥٧٠٠٢٠١١١٠١١٠٥٢٠٦٦٠٠١IR
گردشگری ١-٣٩٧٢٦-٩٥٠-١١٢ ٢٩٠٦٤٠٠١١٢٠٩٥٠٠٠٣٩٧٢٦٠٠١IR
مدیر صندوق
شرکت کارگزاری آگاه