نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به محمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آگاه

بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری سپهرآگاه، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت می گردد تا درجلسه مجمع صندوق که در روز یک شنبه مورخ ١٣٩٤/٠٨/١٨ رأس ساعت ١٠:٠٠ صبح در محل شرکت تأمین سرمایه سپهر به ادرس بلوار نلسون ماندلا(آفریقا) نبش ارش غربی ساختمان سپهر آفریقا، طبقه پنجم تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
١) تغییر ساختار صندوق از صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود به صندوق سرمایه‌گذاری تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت با قابلیت صدور و ابطال به قیمت روز درخواست،
٢) تغییر در ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق،
٣) افزایش هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق،
٤) سایر موارد.
 مدیرصندوق
شرکت تأمین سرمایه سپهر