نصب همراه صندوق fundMobileApp

مصوبات مجمع صندوق سپهر آگاه مورخ ١٣٩٤/٠٨/١٨

به استحضار سرمایه گذازان محترم می رساند، مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آگاه در تاریخ ١٣٩٤/٠٨/١٨ برگزار شد. مصوبات محمع به شرح ریر می باشد:
 ضامن نقدشوندگی صندوق به بانک صادرات ایران تغییر بافت.
کارمزد مدیر و ضامن نقدشوندگی تغییر یافت.
کارمزد ابطال صندوق صفر گردید.ب
برای اطلاع بیشتر به بخش گزارشها مجامع صندوق مراجعه نمایید.
با تشکر
مدیر صندوق
شرکت تأمین سرمایه سپهر