نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آگاه

به اطلاع سرمایه‌گذاران محترم می‌رساند، مجمع صندوق در تاریخ ٠٥/١١/١٣٩٤ برگزار شد.
مصوبات مجمع:
افزایش در سقف هزینه‌های نرم افزار صندوق تا مبلغ ٠٠٠ر١ میلیون ریال،
افزایش در سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق تا ٠٠٠ر٠٠٠ر١٠ واحد،
با تشکر
مدیر صندوق