نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهرآگاه

نوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری سپهرآگاه، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت می گردد تا درجلسه مجمع صندوق که در روز یک  چهار شنبه مورخ ٢٨ /١٣٩٤/١١ساعت ١٠ در محل شرکت تأمین سرمایه سپهر به ادرس بلوار نلسون ماندلا(آفریقا) نبش ارش غربی ساختمان سپهر آفریقا، طبقه پنجم تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع یاد شده تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات به شرح زیر می‌باشد:
١) افزایش حق الزحمه حسابرس صندوق،
٢) کاهش حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق،
٣) سایر موارد،
 مدیرصندوق
شرکت تأمین سرمایه سپهر