نصب همراه صندوق fundMobileApp

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته پایدار سپهر در تاریخ 1392/02/08 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییرات بند 10-3 امید نامه در خصوص هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها
تغییر بند (3-1) امیدنامه صندوق (تغییر در نحوه پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران)
تغییر بند (4-2) امیدنامه صندوق (کاهش نرخ بازدهی پیش بینی شده سالانه برای هر سرمایه گذار)
تغییرات امیدنامه صندوق( بند 10-3، کارمزد مدیر- بند 2-2-1، موضوعات سرمایه گذاری صندوق- بند 2-3، حدنصاب ترکیب دارائی ها- بند 4-2 و 4-3 ، مدت زمان ماندگاری سرمایه گذاران)
تغییر بند (3-1) امیدنامه صندوق (پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران)
تغییر بند (11) امیدنامه صندوق (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری)
تغییر بند (3) امیدنامه صندوق (مقطع زمانی پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران)
تغییر بند 13 امیدنامه ( امکان اطلاع رسانی الکترونیکی ) مجمع مورخ 10-12-1398
تغییر مفاد بند 3 ماده 10 امیدنامه مجمع مورخ 1398/05/14
تغییر مفاد ماده 11 امیدنامه مجمع مورخ 1398/04/15
تغییر مفاد بند 3 ماده 10 امیدنامه مجمع مورخ 1398/03/05
تغییر مفاد بند 3 ماده 10 امیدنامه مجمع مورخ 1398/01/07
تغییر مفاد بند 3/8 امیدنامه مجمع مورخ 1398/01/07
تغییرات یند 4 امیدنامه مجمع مورخ 1397/10/25/ افزایش نرخ بازدهی پیش بینی شده صندوق
تاییدیه سازمان تغییر مفاد بند 10/3 امیدنامه مجمع مورخ 1397/08/14
تغییرات امیدنامه مفاد بند 10/3 مجمع مورخ 14/08/1397
تغییرات امیدنامه مفاد ماده 11 مجمع مورخ 14/08/1397
تغییرات بند 10/3 در خصوص اضافه نمودن کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 10/02/1397
تغییرات بند 10/3 در خصوص کامزد متولی و بند 2/4 در خصوص نرخ بازدهی و بند 3/4 امید نامه کاهش نرخ پیش بینی شده صندوق مورخ 16/07/1396
تغییرات بند 10/3 در خصوص حق الزحمه حسابرس هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها مورخ 18/05/1396
تغییر مفاد بند (3/10) امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق مورخ 1397/04/27
تغییر ارکان صندوق مورخ 18/08/1394
کاهش نرخ پیش بینی شده صندوق
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1396/11/04
تغییر مدیر و مدیر ثبت و متولی صندوق و آدرس صندوق مورخ 23/04/1394
تغییر در کاهش هزینه ها و افزایش هزینه های حسابرس صندوق
تغییر در کارمزد مدیر و ضامن و حذف کارمزد ابطال و تصویب امیدنامه جدید
تغییر در سقف واحدهای سرمایهگذاری وافزایش هزینه های نرم افزار صندوق
تغیر مفاد بند 3 امیدنامه مورخ 29/06/1394
تغیر مفاد بند 2/3 امیدنامه مورخ 20/01/1393
تغیر مفاد بند 10/3 و 2/3 امیدنامه مورخ 18/11/1393
تغیر مفاد بند 10/3 و 10/4 امیدنامه مورخ 07/02/1393
تغیر مفاد بند 10/3 امیدنامه مورخ 17/03/1393
تغیر مفاد بند 10/3 امیدنامه مورخ 10/12/1392
افزایش سقف هزینه سالانه دسترسی به تارنما، نرم افزار و خدمات پشتیبانی صندوق
افزایش سقف صندوق و کاهش نرخ پیش بینی شده صندوق
افزایش سقف صدور واحدهای سرمایه گذاری و تغییر در حد نصاب ترکیب داراریی ها