نصب همراه صندوق fundMobileApp

اساسنامه صندوق

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته پایدار سپهر در تاریخ 1392/02/08 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر ٦٦ ماده و ٤ پیوست می باشد، بر طبق ماده ٣ اساسنامه هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهره گیری از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران می باشد . موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند٤ این اساسنامه، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است . در این اساسنامه موضوعاتی همچون واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز ، سرمایه گذاری موسسان ، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق ،حسابهای بانکی ، مجامع ، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر ، متولی ، ضامن ، حسابرس )، تشریفات معاملات اوراق بهادار و .... به تفصيل بیان گردیده است. توصیه می شود که هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه و تغییرات آن می توانند در لینک های زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات اساسنامه:

عنوان فایل
تغییر ماده 19 اساسنامه صندوق ( ساعت ثبت درخواست ابطال)
تغییر ماده 17 اساسنامه صندوق ( ساعت ثبت درخواست صدور)
اصلاحات اساسنامه مبنی بر فراهم شدن امکان اطلاع رسانی از طریق انتشار الکترونیکی آگهی ها مجمع مورخ 1398/12/10
تغییر رکن مدیر ثبت صندوق
تمدید دوره فعالیت صندوق مجمع مورخ 1398/01/28
1397/تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 1397/08/14 ساعت 14:30مربوط به تمدید دوره صندوق و اصلاح مواد 17 و 19 اساسنامه
تغییرات اساسنامه تبصره 1 ماده 17/ ماده19 / تغییر نوع صندوق سرمایه گذاری مجمع مورخ 14/08/1397
تغییر مفاد بند (د) ماده 22 در خصوص حداقل و حداکثر میزان مشارکت در صندوق مورخ 18/05/1396
تغییر ماده 6 اساسنامه صندوق در خصوص محل اقامت صندوق
تغییر ساعت درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق
تصویب صورتهای مالی صندوق
تمدید دوره فعالیت صندوق
تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 96/11/04
تغییر نام صندوق سرمایه گذاری به صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر
تغییر در ضامن نقدشوندگی صندوق و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق
تغییر در ساختار صندوق به صندوق تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت