نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/22

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 3,336,451 10.76 9,817,128 7.22 9,758,914 6.54 9,467,157 6.24
اوراق مشارکت 21,154,121 68.2 44,532,858 32.77 50,838,593 34.09 71,684,484 47.28
سپرده بانکی 16,096,761 51.89 79,330,408 58.37 86,686,873 58.12 68,619,178 45.26
وجه نقد 68,509 0.22 38,236 0.03 55,656 0.04 541 0
واحد صندوق 526,269 1.7 1,366,895 1.01 1,158,996 0.78 1,108,383 0.73
گواهی سپرده کالایی 48,010 0.15 113,884 0.08 112,944 0.08 107,953 0.07
سایر دارایی ها -10,210,961 -32.92 714,025 0.53 536,514 0.36 629,637 0.42
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,443,384 4.65 4,076,942 3 4,163,651 2.79 4,000,757 2.64